Východočeská liga

Základní údaje

Požární útok
Královéhradecký kraj
Disciplína
Kraj
www
Miloš Knap
2008
Vedoucí
Rok založení
Správce (při úpravách asistuje i CPS)

Kontakty

Odkazy

Domovská stránka

Statistika

Profil zobrazen

  • 22919x

Sociální sítě

O soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR a ze zahraničí, na základě řádně vyplněné přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

Historie

Východočeská hasičská liga vznikla proto, aby se ukončily dohady o takových či onakých úpravách na materiálu a z potřeby soustředit soutěžní družstva, která chtějí soutěžit bez dohadů a omezení.

Časy mužů

SDH Tatobity 16,72 (start pistolí) 2010, SDH Jinolice 16,67 (start fotobuňkou) 2008

Časy žen

SDH Vitiněves časem 16,32 rok 2012

Pravidla účasti

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují a zaplatí startovné před začátkem soutěže své kategorie a zúčastní se nástupu. Družstva žen se nemusí při zahájení soutěže účastnit nástupu, ale musí být zaprezentována a zaplacené startovné do začátku své kategorie.

Pravidla provedení

Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 a pravidel Východočeské hasičské ligy 2010 na sklopné terče.

Pravidla techniky

STROJ
- přenosná požární stříkačka s funkčními kulovými uzávěry a zpětnou klapkou. Stroj musí
vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami
- ovládání plynu, mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
- výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě dle
typu.
- na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži není možno používat jakoukoliv
pomůcku pro zajištění polohy materiálu (savice, koše apod.). Dekorativní (ochranná) pokrývka
nádrže umístěna pod úchytnými pásy, bez jakýchkoliv výčnělků, tvarových podložek, suchých
zipů apod., kopírující povrch nádrže se nepovažuje za úpravu.
PŘÍVODNÍ VEDENÍ
- délka savice 2,5 ± 0,1 metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm a nebo
s koncovkami DIN 110 mm
- koš schváleného typu s funkční klapkou, mechanické otvírání koše umístěné vně pláště. Na
základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti
FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO
- oka na koši maximálně 10x10mm
- ozuby na koši určené k dotažení koše se neposuzují
- koš šroubovaný ze země se nesmí dotýkat šroubení savice a musí mezi spojem projít
laminovaný list papíru
- koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, savice nemusí být spolu
sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl
3
následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody. Koš
musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
- podložka pod spojení savic se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální
tloušťce 10 mm
ÚTOČNÉ VEDENÍ
- hadice o minimální plošné šířce C 65mm a hadice B 100mm, (šíře hadic v toleranci –1mm)
minimální délka hadice je 19 metrů
- kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí na přípravné základně
- kontrola délky hadice ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u
každého soutěžního družstva, určené rozhodčím, kterou odnesou dva členové technické čety na
místo určené k měření. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení
tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva.
- mezi ozuby půlspojek musí projít laminovaný list papíru, dle obr.č.1 a obr.č.2
- neposuzovat velikost otvorů půlspojek pro ozuby půlspojek a úpravy vnějšího vzhledu proudnice
např. omotání páskou
- družstvo smí použít libovolné pojistky proti rozpojení na všech spojích (půlspojkách) útočného
vedení
- rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
- proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 – 13 mm. Proudnice se může dotýkat země
- závodník nesmí překročit čáru stříkání – čára je nedotknutelná!!!
- při provedení požárního útoku smí proudnici držet pouze jeden člen soutěžního družstva.

Pravidla výstroje

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH
- na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená
družstva v jednotném stejně zbarveném ustrojení a to pracovní, soutěžní, sportovní nebo
vycházkový stejnokroj, dále na bodovaných místech nastoupí k vyhlášení družstva v minimálním
počtu čtyř členů a následně při vyhlašování výsledků vystoupí z řady k přehlednému splnění
tohoto pravidla, za nesplnění těchto podmínek, nebudou přiděleny body za umístění
(výjimku povoluje velitel soutěže , po podání písemné žádosti)
- k provedení požárního útoku jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot, toto platí pro každou
kategorii (muži,ženy)
- obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povoleny tretry, obuv není součástí oděvu.
- opasek lehký je povinný, minimální šíře 50 mm
- ochranná přilba pro požární sport ( bez úprav )
Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního sportu připouštějí přilby: pro hasiče splňující
požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb.,
o technických podmínkách věcných prostřed-ků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006
Sb., a požárnické přilby splňující technické podmínky stanovené MV-generálním ředitelstvím
HZS ČR před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí
mít při plnění disciplín požárního sportu zátylník k ochraně šíje a obličejový štít.
- sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492
- sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385
- průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397
- jsou povolena trička s krátkým rukávem

Pravidla hodnocení

- čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, kterou zajistí pořadatel, časomíra
musí obsahovat světelný displej o minimální velikosti číslic 180 mm a zobrazovat čas na dvě
desetinná místa.
- při selhání časomíry delším než jedna hodina, se závod ruší. Při dodání náhradní časomíry, před
uplynutím jedné hodiny, se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané
kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší jak 30 minut, se ruší závod v dané
kategorii. Výsledky v dokončené kategorii se započítávají do celkového hodnocení VCHL. Případná
závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila naměřený čas
(technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.), není důvodem k opakování pokusu.
Za posouzení závady vč. jejího vlivu na výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny. Závada
světelné signalizace musí být do dalšího pokusu opravena
- ukončení pokusu dává na vědomí rozhodčímu strojník
STARTOVÁNÍ
- povely NA MÍSTA!, PŘIPRAVTE SE!, POZOR!, výstřel. Po povelu POZOR se žádný ze
závodníku nesmí až do výstřelu hýbat, jinak startér nesmí odstartovat. V opačném případě se
jedná o ulitý start, který se musí opakovat a již po té zbývá jen jeden start. Každé družstvo má
možnost pouze jednoho opakování startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací
techniky! Pokud byla chyba na straně startéra nebo startovací techniky je možné vrácení
k základně pouze se svolením rozhodčího základny.
- při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem.

Pravidla pořadatele

Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké min. 80 cm, max. 90 cm, široké min 90cm, max. 100cm nejmenší obsah vody 1000 litrů, kraje musí být bez ostrých hran.Základna (plošina pro přenosnou motorovou stříkačku o rozměrech 200cm x 200cm x 10cm) se zakrytými čely ze všech čtyř stran.

Ceny

Věcné ceny, poháry. Přední příčky konečného pořadí ligy jsou finančně ohodnoceny.

Fotografie

Vzkazy